کانس اویا......نام دریاچه هامون در اوستا

تاریخی-فرهنگی

رقص دو چوبه سیستانی

رقص دو چوبه سیستانی به عنوان شاخه ی ایرانی کونگ فو در جهان شناخته شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 22:45  توسط مهدی. قدرتی  | 

چوبازی!

فکرشو بکنید رستم و یعقوب لیث و فرامرز و تور و آذر برزین و شیرامان و...هم چو بازی و چاپ میکردن!

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 21:5  توسط مهدی. قدرتی  | 

چوب بازی زابلی

چوب بازی(یا به قول ما سیستانیا)چوبازی

هیجان این رقصو هیچ جا نمیتونید تجربه کنید!!!

اگه سیستانی هستید که حتما یاد دارین،اگه نیستیدم که توصیه میکنم یادبگیرین.ضرر میکنیین ها!از ما گفتن.

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 21:2  توسط مهدی. قدرتی  | 

رقص شمشیر

رقص شمشیر سیستانی در کنار کوه خواجه(اوشیدا)و دریاچه ی مقدس هامون(کانس اویا)

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 20:50  توسط مهدی. قدرتی  | 

دول و ساز زابلی

چاپ زابلی در کنار کوه خواجه(اوشیدا)وساحل هامون(کانس اویا)در روز12فروردین

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 20:33  توسط مهدی. قدرتی  |